Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KEM Europe BV


1.         Algemeen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen; afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Algemene voorwaarden van contractspartijen worden niet aanvaard en zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.


2.        Aanbiedingen en overeenkomsten.

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend of – indien een termijn is gesteld – slechts bindend voor de genoemde termijn.

Overeenkomsten betreffende de levering van goederen en/of diensten worden onzerzijds eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door ons.

Artikel II.2 is eveneens van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen aangegaan c.q. gedaan door onze agenten, vertegenwoordigers. tussenpersonen en/of wederverkopers.

Opgaven van maten, gewichten enz. zijn zo nauwkeurig mogelijk; kleine verschillen bij de uitvoering behouden wij ons voor.

De inhoud van onze schriftelijke bevestiging is bindend voor onze wederpartij, tenzij binnen acht dagen na verzending de juistheid daarvan schriftelijk wordt betwist.


3.      Prijzen.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn onze prijzen exclusief B.T.W.

Verhogingen, opgetreden na onze aanbiedingen, in lonen, sociale lasten, grondstoffen, wisselkoersen, heffingen van overheidswege (met name belastingen), vracht en/of douanetarieven, zullen aan onze wederpartij worden doorberekend voor die goederen, welke ten tijde van het ingaan van die verhoging nog door ons moeten worden geleverd.


4.       Levering, levertijd en voorwaarden.

Tenzij anders overeengekomen vinden levering van artikelen uit de internetshop met een totaal bestelbedrag hoger dan 350,00 euro ex BTW altijd franco huis* plaats. Beneden dit bedrag zijn de verzendkosten 10,- euro.(* Zendingen die onder Rembours worden verzonden worden belast met een door KEM Europe BV vastgesteld bedrag. Dit bedrag kunt u terugvinden op de internetpagina van KEM Europe BV onder de rubriek verzenden.

Alle goederen reizen voor rekening en risico van de afnemer.

Wordt uit ons magazijn geleverd, dan vindt levering plaats door het in ons magazijn ter beschikking stellen van de goederen aan de afnemer; afname moet geschieden binnen 30 dagen nadat aan de koper is medegedeeld, dat de goederen gereed liggen. Indien niet tijdig afgenomen, is de koper na verloop van drie dagen na terpostbezorging van onze schriftelijke waarschuwing in verzuim door het enkele verloop van de tijd zonder dat ingebrekestelling nodig is. Wij zijn dan gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren door eenvoudige mededeling, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Onze levertijden zijn vrijblijvend. Overschrijding van de leveringstermijn zal de opdrachtgever nimmer recht geven op enigerlei schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of nietnakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien; evenmin zal opdrachtgever; al dan niet krachtens machtiging door rechterlijke tussenkomst gerechtigd zijn werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst zelf te verrichten dan wel zulks door derden te doen c.q. te laten verrichten.

Wanneer de levering in gedeelten moet plaatsvinden, zal iedere levering als een afzonderlijke transaktie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen daarvan.

Gevallen van overmacht in het bijzonder beslagleggingen van iedere soort en om welke reden dan ook, storingen in het bedrijf en/of bij de aflevering, gebrek aan brandstof, als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in verkopers magazijn, bij de firma’s waar de verkoper zijn goederen of grondstoffen betrekt – en bij de spoorwegen, elk ander transportbelemmering of – vertraging, alsmede het niet leveren van de goederen door onze leveranciers, arbeidsstakingen en uitsluitingen, uit- en invoerverboden en/of invoerbeperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten of dwingende wetsbepalingen, geven de verkoper het recht zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren, en verlengen in geval van afname in gedeelten, de afnametermijn met de tijd der storing.


5.        Verlengd eigendomsvoorbehoud.

De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de afnemer heeft voldaan aan alle vorderingen, die wij op de afnemer mochten hebben, uit welke hoofde dan ook met inbegrip van eventuele rente en kosten. Zolang wij eigenaar zijn van de goederen is de afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming van de goederen. Indien en voor het geval de afnemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet worden wij door de afnemer onherroepelijk gemachtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het geleverde terug te nemen.

Indien een derde rechte op de goederen wil uitoefenen, zolang deze nog ons eigendom zijn, is de wederpartij gehouden ons daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

Van volledige betaling als bedoeld in lid 1 kan slechts sprake zijn, indien het verschuldigde bedrag door ons is ontvangen. Afgifte van wissels of ander handelspapier, debitering in rekening-courant of anderszins kan mitsdien niet als betaling worden beschouwd.


6.       Betaling.

Betaling dient te geschieden door middel van een overboeking vooraf, betaling via het Ideal betaalsysteem waarin de meeste banken zijn gevestigd, creditcard (Interpay Nederland) of contant bij zendingen die onder Rembours worden verstuurd.

Niet betaling van een factuur op de vervaldag, heeft van rechtswege het gevolg van de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen verschuldigd door de koper, ook die krachtens eventuele andere facturen.

Betalingen worden in de eerste plaats aangewend voor dekking van gemaakte kosten en renten en strekken eerst daarna tot dekking voor de plaatsgevonden hebbende leveringen, met dien verstande dat deze betalingen steeds met de oudste facturen worden verrekend.

Onverminderd het hiervoor bepaalde behouden wij ons te allen tijde het recht voor bij aflevering betaling te vorderen c.q. waarborgen voor betaling van andere lopende bestellingen te verlangen, met name ingeval naar het oordeel van de verkoper het aan de koper verleende krediet te hoog is.

Bij buitengerechtelijke invordering is de wederpartij naast de hoofdsom en de rente, 15% incassokosten over de openstaande hoofdsom verschuldigd vermeerderd met de verschuldigde B.T.W.

Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvraag, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten tevens de rente en de buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Indien de koper niet tijdig betaalt en voorts indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt zijn bedrijf verkoopt of liquideert of indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn goederen, kunnen wij onze leveringsplicht opschorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel door eenvoudige mededelingen annuleren, onverminderd ons recht op nakoming of schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor gedurende de loop van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen en, indien deze niet te onzen genoegen wordt verschaft, de levering op te schorten totdat de zekerheid is verstrekt.


7.     Reclames.

Klachten wegens onvolledige levering, wegens kennelijke gebreken aan goederen moeten onverwijld, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering der goederen schriftelijk aan ons worden medegedeeld, bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling kunnen worden genomen en onze garantieverplichtingen ten aanzien van die gebreken vervallen.

Het reclamerecht vervalt zodra de goederen verdere bewerking, montage of inbouw hebben ondergaan, dan wel ondeugdelijk zijn opgeslagen.

Indien de reclames niet in overeenstemming met het onder sub 1 vermelde worden ingediend, dan wel indien wij niet in staat worden gesteld het materiaal waarover gereclameerd wordt te onderzoeken, vervalt elk recht uit hoofde van reclame en/of garantie.

Reclame geeft de wederpartij geen recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren dan wel uit te stellen.

Elk recht om te reclameren vervalt indien een 1/2 jaar is verstreken sedert de ontvangst van de goederen.

Een koper, die enige verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst niet nakomt verwerkt daardoor zijn recht om te reclameren.


8.    Aansprakelijkheid.

Indien de door ons geleverde goederen gebrekkig of ondeugdelijk zijn, zullen wij, naar onze keuze, overgaan tot vervanging af fabriek of tot betaling van een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van die goederen, indien en voorzover onze leveranciers daartoe jegens ons bereid en in staat blijken te zijn.

Indien de door ons geleverde goederen een gebrek mochten vertonen, zijn wij tevens aansprakelijk voor de schade, welke een koper als gevolg hiervan mocht lijden, tenzij:Ten aanzien van de schade, welke een koper mocht lijden ten gevolge van een gebrek in een door ons verkocht product hetwelk niet te wijten is aan onze schuld, doch een gevolg is van een gebrek in – door ons van een fabrikant of leverancier betrokken, grondstoffen en/of onderdelen – welke wij in de door ons verkochte en geleverde goederen hebben verwerkt en waaraan de gebreken in feite kleven, dan zijn wij enkel aansprakelijk voor de schade welke een koper ten gevolge daarvan mocht lijden voorzover de fabrikant of leverancier door ons aansprakelijk kan worden gesteld en deze fabrikant of leverancier op zijn beurt daadwerkelijk tot vergoeding van de geleden schade aan ons overgaat.

Wij het product niet in het verkeer hebben gebracht;

Het gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek welke de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer hebben gebracht dan wel dat het gebrek later is ontstaan;

Het product noch voor de verkoop, of voor enig andere vorm van verspreiding met een economisch doel van ons is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons beroep of bedrijf;

Het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;

Het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip, waarop wij het product in het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van dat gebrek te ontdekken.

Onze aansprakelijkheid zoals omschreven in de vorige leden wordt verminderd of opgeheven, rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in een product als door schuld van de koper of een persoon voor wie de koper aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid, als omschreven in sub 2 aanhef van dit artikel, bestaat enkel voor:
Voor het overige zijn wij in het geheel niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, door een koper geleden als gevolg van een gebrek in de nakoming van onze verplichtingen. Koper vrijwaart ons voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Schade door dood of lichamelijk letsel;

Schade door het product toegebracht aan een andere zaak, welke gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privé-sfeer is bestemd en door de koper ook hoofdzakelijk in de privé-sfeer is gebruikt of verbruikt, met toepassing van een franchise ten belopen van e 573,-.

De koper zal het deugdelijk en uitdrukkelijke bewijs dienen te leveren van de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade.

Alle machines worden geleverd met een fabrieksgarantie die door de  fabrikant is vastgesteld. Aanspraak en/of garantie vervallen onder andere indien de machine wordt misbruikt of niet volgens de voorschriften wordt onderhouden, of indien derden aan de machine gaan repareren of demonteren.

Op hard metaal gereedschappen en boorhouders wordt geen garantie gegeven.

Ten aanzien van door ons van derden betrokken materialen en/of producten gelden tegenover onze wederpartij de garantiebepalingen van onze leveranciers.


9.       Geschillen.

Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de gewone rechter te Maastricht.